Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD
Polskie Towarzystwo Terapii poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Kurs socjoterapii CBT

luty/marzec 2018, Lublin

Socjoterapia CBT jest taką formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jest kierowana do dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Nawiązuje ona do stylu myślenia charakterystycznego dla nurtu psychoterapii CBT oraz grup treningów społecznych ukierunkowanych na rozwój osobisty i interpersonalny jej uczestników. Jest formą pośrednią pomiędzy psychoterapią grupową, psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

Psychoedukacja CBT ma na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania i kontrolowania emocji, poprawy relacji z otoczeniem, poprawy poczucia własnej wartości. Ma za zadanie wspierać rozwój osobowości młodego człowieka. Na zajęciach psychoedukacyjnych zmiany dokonują się na poziome poznawczym, natomiast elementy treningu interpersonalnego ułatwiają generalizację tych umiejętności w życiu codziennym dziecka. Dźwignia efektów oparta jest na relacji z socjoterapeutą, kolegami w grupie, dużą dawką afirmacji, ciekawych zadaniach, wykorzystaniu naturalnych ról jakie dzieci przyjmują w grupie i behawioralnym wspieraniu pożądanych zachowań. Nie należy utożsamiać pracy socjoterapeutycznej z resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie, z pracą wychowawczą świetlic środowiskowych.

W pracy socjoterapeutycznej wykorzystuje się "leczący" wpływ uczestników na siebie, oparty na relacji, modelowaniu, odgrywanie scenek, asertywnego zachowania, współpracy. Szczególne znaczenie ma tu znajomość ról, jakie uczestnicy w grupie przyjmują i dynamiki życia grupy.

Podstawą pracy socjoterapeutycznej jest diagnoza problemów, z jakimi dziecko się boryka. Na tym etapie istotne jest uwzględnienie jego deficytów rozwojowych, umiejętności werbalnych, zniekształceń poznawczych, ocena funkcji wykonawczych i poziomu inteligencji.

Następny etap to rozpoznanie mechanizmu przebiegu zaburzonego zachowania i ustalenie celu pracy korygującej. Program korygujący zaburzone zachowania u dziecka powinien dać mu jak najwięcej okazji do radosnej zabawy – dzieci chętnie chodzą na zajęcia, które lubią – oraz rozwijania jego mocnych stron, tak aby nabrał siły do korekty tych słabych. Wykorzystuje się techniki arteterapii, bajki i filmy, muzykę, rytm i ruch, elementy dramy, relaksacji, burzy mózgów oraz integracji i współpracy.

Kurs socjoterapii CBT składa się z 30 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin superwizji.

W kursie socjoterapii CBT mogą wziąć udział zarówno uczestnicy naszych konferencji Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym, Niebezpieczne zachowania dzieci lub Jeśli nie agresja, to co?, jak i osoby które nie uczestniczyły w żadnej z tych konferencji.
Udział w każdej z wymienionych konferencji zalicza na poczet kursu 5 godzin dydaktycznych (łącznie można mieć zaliczonych maksymalnie 10 godzin). Pozostałe zajęcia są typowo warsztatowe i muszą być zrealizowane podczas kursu.

Harmonogram kursu

Uczestnicy konferencji Liczba godzin
Plan. + Zal.
Terminarz Cena kursu
Uczestnicy dwóch konferencji spośród:
- Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
- Niebezpieczne zachowania dzieci
-Jeśli nie agresja, to co?
20 + 10 Piątek 12.00-20.00
Sobota 8.00-17.15
700 zł
Uczestnicy jednej konferencji spośród:
- Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
- Niebezpieczne zachowania dzieci
-Jeśli nie agresja, to co?
25 + 5 Piątek 8.00-20.00
Sobota 8.00-17.15
850 zł
Osoby, które nie uczestniczyły w konferencjach
organizowanych przez Centrum
30 Piątek 8.00-20.00
Sobota 8.00-20.00
990 zł

Liczba godzin: Plan. - planowanych do zrealizowania podczas kursu, Zal. - zaliczonych z konferencji

Dopełnieniem kursu będzie superwizja. Obowiązek superwizji dotyczy certyfikowanych socjoterapeutów CBT i jest podstawowym narzędziem doskonalenia umiejętności terapeuty.

Certyfikat socjoterapeuty obliguje do zapewnienia swoim klientom wysokiego standardu opieki skoncentrowanego na efektywności, będącego w zgodzie z powszechnym stanem wiedzy. Zadaniem superwizji jest pomoc w wyborze skutecznych strategii radzenia z problemem konkretnego pacjenta, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla początkujących terapeutów. Bardziej doświadczonym terapeutom zapewnia ciągły rozwój i poszerzenie horyzontów na opinie innych specjalistów.

W kursie socjoterapii CBT do certyfikatu socjoterapeuty wymagane jest odbycie 10 godzin superwizji grupowej, w trakcie której należy przedstawić strategię pracy z jednym dzieckiem. Superwizja zostanie przeprowadzona po 2-3 miesiącach od zakończenia kursu. Pozwoli to Państwu na wypróbowanie metod poznanych w czasie kursu oraz przygotowanie strategii pracy z dzieckiem, którą należy podczas superwizji zaprezentować. Superwizje, podobnie jak kurs, odbywają się w czasie weekendu, na ogół w soboty.

Harmonogram superwizji

Uczestnicy kursu Liczba godzin Termin superwizji Cena superwizji
Kurs socjoterapii CBT 10 grudzień 2017 - luty 2018 200 zł

Zgłoszenia prosimy składać mailem na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl, telefonicznie pod nr 887 11 88 77 lub przez system rejestracji - wystarczy kliknąć tutaj.